نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی: دکترسید فخرالدین مصباح اردکانی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک و رشته تحصیلی: دکتری علوم تشریحی (آناتومی) - عضو هیأت علمی گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی شیراز

آدرس محل کار: سپیدان- مجتمع آموزش عالی سلامت باقرالعلوم (ع)

ایمیل: mesbahf@sums.ac.ir

شماره تماس: 36725221-071

 رزومه   CV

 

شرح وظایف معاون پژوهشی

 • اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب
 • برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی و شورای انتشارات دانشگاه
 • نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی گروهها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها
 • تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 • نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشکده
 • ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های پژوهشی
 • ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب
 • نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمائی های علمی
 • نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود
 • بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز دانشکده با همکاری مدیران ذیربط دانشکده بر اساس دستورالعمل های دفتر برنامه و بودجه دانشگاه
 • بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای استخدامی، تجهیزاتی
 • -تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده