نام و نام خانوادگی: دکتر سید فخرالدین مصباح اردکانی

 مرتبه علمی: استاد

 آخرین مدرک و رشته تحصیلی: دکتری علوم تشریحی (آناتومی) - عضو هیأت علمی گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی شیراز 

 آدرس محل کار: سپیدان- مجتمع آموزش عالی سلامت باقرالعلوم (ع)

  ایمیل:  mesbahf@sums.ac.ir

  شماره تماس: 36725221-071

  رزومه   CV

  اولویت ریاست دانشکده :

       · نظارت بر امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اداری مالی دانشکده و برطرف کردن مشکلات و موانع موجود در هر حوزه به منظور هموار کردن مسیر علمی فرهنگی دانشجویان و گام برداشتن در جهت ارتقاء دانشکده در همه امور 

        · مدیریت دقیق بر طراحی و اجرای برنامه استراتژیک یک ساله، پنج ساله و ده ساله دانشکده

        · نظارت بر حسن انجام شرح وظایف گروه های آموزشی علوم تغذیه و بهداشت عمومی

        · ارتباط با مسئولین محترم دانشگاه از طریق شرکت در شوراهای مختلف جهت پیگیری امور مربوط به مجتمع

        · تلاش درجهت ارتقاء علمی و عملی اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان