چارت تشکیلاتی مجتمع

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر سید فخرالدین مصباح اردکانی

رئیس مجتمع

2

دکتر سید فخرالدین مصباح اردکانی

معاون آموزشی

3

دکتر سید فخرالدین مصباح اردکانی

معاون پژوهشی

4

سجاد مرادپور

معاون فرهنگی و دانشجویی

5

سجاد مرادپور

معاون پشتیبانی

6

دکتر فرشته علی اصغری

هیئت علمی گروه تغذیه - مسئول برنامه استعداد درخشان

7

دکتر زهرا حسن زاده رستمی

هیئت علمی گروه علوم تغذیه

8

فاطمه موثقی

مسئول کارآموزی رشته بهداشت عمومی - کارشناس پژوهشی

9

معصومه مختاری اردکانی

کارشناس فناوری اطلاعات - کارشناس فرهنگی دانشجویی روابط عمومی

10

زهرا مقیمی

مسئول آزمایشگاه - مسئول کارآموزی در صنعت - کارشناس آموزش

11

لیلا امینی

کارشناس آموزش

12

مهدی فضلی رودبالی

حفاظت فیزیکی

13

محمدعلی ماندنی

خدمات

14

ابوفاضل امینی

خدمات

15

محمد رضا عباسی

نگهبان