نام و نام خانوادگیسجاد مرادپور

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت

سمت : معاون پشتیبانی

پست الکترونیک : Sajjad.moradpur@gmail.com

شماره تماس :  071-36725221

آدرس محل کار : سپیدان  مجتمع آموزش عالی باقر العلوم (ع)

 

بخش های زیرمجموعه:

 • امور اداری
 • امور عمومی
 • کارگزینی
 • حسابداری
 • امین اموال
 • تدارکات
 • انبار
 • تأسیسات
 • خدمات
 • حفاظت فیزیکی (با نظارت حفاظت فیزیکی دانشگاه)

 

 

شرح وظایف:

 

 • تأمین تدارکات، امکانات، تجهیزات و وسایل اداری و اموال مورد نیاز جهت بخش های و واحدهای مختلف دانشکده
 • تأمین حفاظت فیزیکی و ایجاد انتظامات در دانشکده
 • تأمین نیروی انسانی و پرسنلی مورد نیاز بخش ها و ادارات مختلف
 • پیگیری و تأمین اعتبارات و بودجه مورد نیاز بخش های مختلف
 • پیگیری لازم در مورد انعقاد قرارداهای خرید خدمات و تعهدات تأسیساتی دانشکده
 • پیگیری و به اجرا درآوردن مصوبات هیأت رئیسه دانشکده