آدرس: فارس - سپیدان - میدان سائل - مجتمع آموزش عالی سلامت باقرالعلوم (ع) سپیدان

کد پستی: 73476-73618 

شماره تماس دفتر ریاست مجتمع: 07136725221

پست الکترونیک:  shec@sums.ac.ir