معاونت پشتیبانی

هدف :

این عنوان دربرگیرنده وظایفی است که شاغل آن تحت نظارت کلی ریاست دانشکده امور پشتیبانی را اعم از تدوین طرح وبرنامه ، ارتباط وهماهنگی درون بخشی وبرون بخشی ونظارت بر امور اداری مالی دانشکده را سرپرستی می نماید.

وظایف :

1- نظارت بر حسن انجام فعالیتهای اداری مالی ومراقبت در حفظ رعایت مقررات مربوطه

2-برنامه ریزی وسازماندهی فعالیتهای مربوطه وتعیین وظایف وصدور مسئولیتها واختیارات واحدهای تحت سرپرستی

3-پیش بینی و نظارت بر تنظیم واجرای بودجه

4-تشخیص نیاز ، تعیین اولویتها ونظارت بر خرید

5-تأمین نیروی انسانی مورد نیاز

6-ایجاد راهکار وفضا مناسب در جهت رضایتمندی پرسنل وتکریم ارباب رجوع

7-نظارت بر آموزش ضمن خدمت پرسنل وارزشیابی کارکنان تحت پوشش

8-ایجاد ارتباط وهماهنگی با دیگر معاونتها وبخشهای دانشکده با توجه به خط مشی تعیین شده

9-شرکت در سمینارها ، کمیسیونها وجلسات مختلف وتهیه گزارش

واحدهای تحت پوشش

امور عمومی:

- نظارت بر انجام فعالیتهای مالی

- تهیه وتنظیم بودجه

- حفظ اموال وکنترل اموال منقول وغیر منقول

- نظارت بر انجام امور تدارکاتی

- مراقبت وتوزیع کالا وملزومات وکنترل موجودی انبار

- مراقبت در انجام سریع ثبت ، توزیع وتحریر نامه ها

- انجام امور پرسنلی کارکنان ، حضور وغیاب ، مرخصی و...

- مراقبت در حسن انجام تعمیرات وامور تأسیساتی واحد

- نظارت بر امور نگهبانی ، نقلیه وخدمات عمومی دانشکده

نمونه وظایف ومسئولیتها:

- نظارت بر حسن جریان کلیه امور پشتیبانی واحدهای تحت سرپرستی

- سازماندهی فعالیتهای مربوطه تقسیم وکار وتعیین وظایف و ومسئولیت واختیارات واحدهای تحت پوشش

- برنامه ریزی در تهیه وتنظیم بودجه

- شرکت در جلسات وسمینارهای مربوط
تاریخ به روز رسانی:
1399/05/05
تعداد بازدید:
608
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به مجتمع آموزش عالی سلامت باقرالعلوم سپیدان  می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal