حسابداری عبارت است از یک سیستم اطلاعاتی که از طریق شناسایی ، ثبت ،طبقه بندی ،تلخیص وگزارشگری رویدادهای مالی ،اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قرار می دهد .
 
شرح وظایف
 
تهيه و تدوين صورتهاي مالي واحد و نظارت مستمر بر عمليات امور مالي و تطبيق كليه پرداختها با قوانين و آئين نامه ها و مقررات حاكم بر دانشگاه و ارسال به موصع صورتهاي مالي و ساير گزارشات مديريتي مورد لزوم به امور مالي
هماهنگي در اجراي قوانين و مقررات حاكم بر عمليات مالي وحفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالي
پيگيري و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدهاي واحد
حفظ و شناسايي و همچنين نگهداري حساب اموال ، ماشين آلات و تجهيزات ودارائيهاي واحد
كنترل امضاء اسناد مالي و اوراق تعهد آور بر اساس تفويض اختيارات ابلاغي رياست محترم دانشگاه
اجراي كدينگ و سرفصلهاي اعلام شده امور مالي
اجراي عمليات ماليو تامين اعتبار كليه پرداختها در چارچوب بودجه ابلاغي تخصصي
گزارش كتبي به امور مالي در مورد تشخيص پرداخت وجه خلاف مقررات قبل از پرداخت
هماهنگي با رياست دانشكده و معاون پشتيباني در اولويت بندي نيازهاي آموزشي – تاسيساتي و عمراني دانشكده
شركت درجلسات مربوط به بودجه بندي عملياتي دانشكده
همكاري در تامين مالي مناسبتهاي مختلف
نظارت بر امور كارپرداز ، انبار دار ، امين اموال با مشاركت معاون پشتيباني

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-2 9:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ