معاون پشتیبانی

نام و نام خانوادگي
سجاد مرادپور

سمت
معاون پشتیبانی

مدرك تحصيلي
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

آدرس پست الكترونيكي
شماره تماس

 
شرح وظايف
بررسي نيازهاي مالي ساليانه دانشكده از طريق تشكيل جلسات با معاونتهاي مختلف با نظارت رياست دانشكده
تامين تداركات،امكانات ، تجهيزات و وسائل اداري و اموال مورد نياز جهت بخش هاي مختلف و واحدهاي مختلف دانشكده
دريافت بودجه اختصاص يافته و نظارت بر هزينه آن طبق اعتبارات تخصيصي از قبيل هزينه هاي پرسنلي شامل اضافه كاري ، حق التدريس ، هزينه جـــاري ، هزينه هاي عمراني ، هزينه هاي تجهيزاتي
تامين حفاظت فيزيكي وايجاد انتظامات در دانشكده
تامين نيروي انساني و پرسنلي مورد نياز بخش های مختلف
پيگيري و تامين اعتبارات و بودجه مورد نياز بخش هاي مختلف
تعمير و نگهداري سالانه فضاي فيزيكي دانشكده از قبيل نقاشي ساختمانها ، آماده سازي كلاسها و تجهيزات مربوطه
پيگيري لازم در موردانعقاد قرارداهاي خريد خدمات و تعهدات تاسيساتي دانشكده
پيگيري و به اجرادرآوردن مصوبات دانشكده

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-9 8:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ