شرایط ثبت نام و پذیرش
 
1 -  پذیرفته شدن درآزمون سراسری
2- برخورداري از سلامت کامل تن وروان برابر ضوابط شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی.
3- مجاز بودن به ادامه تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاري کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به
آموزش عالی برابر مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی.
4- داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه )نظام قدیم  (و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی ) نظام جدید (از داخل یا خارج کشور، ) مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ( باتوجه به نظام جدید آموزش متوسطه )یا برابر آموزشهاي حوزوي ( مطابق مصوبات شوراي عالی انقلاب فرهنگی
تبصره : ارائه تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید در زمان ثبت نام و حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهینامه پایان دوره متوسطه یا اصل گواهینامه دوره پیش دانشگاهی حداکثر تا یکسال بعد از ثبت نام اولیه الزامیاست.
5-پذیرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در مهلت هایی که توسط سازمان سنجش یا دانشگاه
اعلام میشود براي نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه نمایند. عدم مراجعه براي نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
6-دانشجو موظف است درهرنیمسال تحصیلی در زمانیکه دانشگاه اعلام میکند، براي ادامه
تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو براي نام نویسی در یک نیمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترك تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد.
تبصره 1:در موارد استثنائی که دانشجو ترك تحصیل خود را موجه میداند باید دلایل آن را حداکثر تا
یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به صورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد، در صورت تایید موجه بودن ترك تحصیل توسط شوراي آموزشی دانشگاه، آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وي محسوب و مرخصی تحصیلی براي آن نیمسال صادر میشود.
تبصره 2: دانشجویی که ترك تحصیل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصیلی خود را دریافت نماید
موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-9 8:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ