با استحکام بخشیدن به ارزشهای اعتقادی انسان، ماموریت گروه های آموزشی و دانشکده های تغذیه، تربیت کارشناس تغذیه ای است
 که قادر به رهبری خلاق، هوشمندانه و علمی مورد نیاز برای بهبود و اصلاح کیفیت مراقبت های تغذیه ای و خدمات آموزشی باشد و با انجام
 پژوهش های علمی، ارتقا و گسترش دانش تغذیه، طراحی و اجرای برنامه ها و فعالیت های ممتاز دیگر در پشیرفت و بهبود کیفیت این ماموریت
 اهتمام ورزد.
هدف از کارشناسی علوم تغذیه، آماده سازی دانشجویان برای اشتغال در حرفه تغذیه است. این برنامه، آموزش کلی و حرفه ای
 مورد نیاز برای شناختن انسان، فرهنگ و محیط او را فراهم می سازد.دانشجوی این رشته با کسب مهارت های نظری و عملی
 قادر به تامین حفظ و ارتقا سطح تغذیه افراد جامعه در سلامت و بیماری خواهد بود.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-6 10:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ